[Nghệ thuật múa rối nước]

Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống ra đời từ nền văn minh lúa nước. Từ một nghệ thuật mang yếu tố dân gian, múa rối nước đã trở thành một nghệ thuật truyền thống, và là một sáng tạo đặc trưng của người Việt Nam

Nhiệm vụ của dự án

Mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ của dự án

Hoạt động 1

Mô tả về hoạt động và lý do vì sao hoạt động đó lại quan trọng

Hoạt động 2

Mô tả về hoạt động và lý do vì sao hoạt động đó lại quan trọng


Hoạt động 3

Mô tả về hoạt động và lý do vì sao hoạt động đó lại quan trọng

Hoạt động 4

Mô tả về hoạt động và lý do vì sao hoạt động đó lại quan trọng

Bạn có thắc mắc?

Hãy liên hệ với [email] để biết thêm thông tin về dự án