Yếu tố nào giúp gắn kết nhóm bạn để cùng hướng tới một mục tiêu chung? Hãy viết một đoạn từ 1 đến 2 câu để giải thích.

Lãnh đạo

Người dẫn dắt nhóm là ai? Hãy mô tả người sáng lập hoặc các thành viên đóng vai trò lãnh đạo trong nhóm của bạn.

Chú thích cho ảnh

Giới thiệu về nhóm

Viết một đoạn mô tả ngắn về văn hóa của nhóm.

Chú thích cho ảnh

[Tên]

[Tên]

[Tên]

[Tên]

[Tên]

[Tên]

[Tên]

[Tên]

[Tên]

Tham gia nhóm

Viết một đoạn mô tả ngắn về tiêu chuẩn mà bạn tìm kiếm ở một người đồng đội.