Bạn sẽ mô tả nhiệm vụ của dự án này với bạn bè như thế nào?

Sơ lược về lịch sử

Viết dòng mô tả ngắn gọn về dự án.

Chú thích cho ảnh

Thành tựu hiện tại của chúng tôi

Nhóm của bạn đã đạt được những thành tựu gì? Thành tựu nào làm bạn tự hào nhất? Cho người xem trang web của bạn biết về một số thành tựu mới nhất mà dự án của bạn đã đạt được?

Chú thích cho một thành tựu gần đây
Chú thích cho một thành tựu gần đây